Stellingen Stemwijzer Stadsmag

Antwoorden op de stellingen door Peter van den Ouden, lijsttrekker GroenLinks, voor de kieswijzer van Stadsmag.

Stellingen voor de Stemwijzer van Stadsmag

 

Antwoorden op de stellingen door  CONTACT _Con-3DB0559A1 \c \s \l Peter  van den Ouden, lijsttrekker van GroenLinks.

 

1.    Zorgvoorzieningen in een participatiemaatschappij

Als wij ouder worden moeten we het hebben van de zorg van buren en familie, verder is de geldkraan dicht als de gemeente over zorgvoorzieningen gaat.

 

ANTWOORD: Door de forse bezuinigingen van het VVD / PvdA  kabinet wordt goede zorg kapot gemaakt. Daardoor wordt mantelzorg steeds belangrijker. De geldkraan van de gemeente druppelt alleen maar.  De gemeente moet initiatieven van  burgers voor eigen zorg ondersteunen. WMO gelden gebruiken voor kwaliteit, niet voor de goedkoopste slechte zorg.

 

2.    Natuur en milieu

Als we als gemeente groeimogelijkheden willen hebben, zullen we minder beschermend om moeten gaan met polder en Brabantse Wal.

 

ANTWOORD: De polders, maar zeker de Auvergnepolder en Brabantse Wal moeten meer beschermd worden. Meer natuurontwikkeling is belangrijk en gezonder voor mens, dier en milieu. Het moet aantrekkelijk zijn om de verblijven in de natuur. Meer natuur zorgt ook voor duurzame economische ontwikkeling. Auvergnepolder is groene buffer tussen bedrijven en woongebieden.

 

3.    Drugs en overlast

Door het sluiten van de coffeeshops zit de drughandel nu in de woonwijken. Doe iets aan het onveiligheidsgevoel van de burgers.

 

ANTWOORD: Wij willen forse aanpak en handhaving van de drughandel in de wijken. Bestrijding van drugcriminaliteit in regionaal en internationaal verband. Overheid moet beter en sneller reageren op signalen uit de wijken.  GroenLinks is voor gereguleerd aanbod van wiet voor inwoners van onze gemeente. Is veel beter voor de volksgezondheid.

 

 

4.    De rol van de Brabantse Wal

We moeten over de gemeentegrens heen kijken en streven naar een grote Brabantse Wal gemeente.

 

ANTWOORD: Wij zijn voor intensieve en goede samenwerking van de Brabantse Wal gemeenten. Veel taken opgelegd door het Rijk kan een gemeente niet alleen. Samenwerking is effectiever, goedkoper en beter voor de inwoners.  Een grote gemeente is geen oplossing. Plaatselijke politiek en overheid moet dicht bij de inwoners staan.

 

 

5.    Afvalverwerking

Naast het principe ‘de vervuiler betaalt’, moet de afvalscheider vooral ook beloond worden voor zijn inzet. Minder gemeentelijke kosten, dan lagere tarieven voor de burger.

 

ANTWOORD: De vervuiler moet altijd betalen. Minder afval, door afvalscheiding, betekent minder kosten. Goede afvalscheiding moet beloond worden door lagere tarieven. Afvalverwerking moet kostendekkend zijn en mag de inwoners nooit meer kosten.  Scheiden van afval is ook goed voor het milieu, dat is ook een beloning!

 

6.    Supermarkten

Supermarkten moeten zich kunnen vestigen waar en wanneer zij willen, zonder bemoeienis van de gemeente. Buurtsupers moeten kosten wat kost behouden blijven.

 

ANTWOORD: De gemeente moet de vestiging van buurtsupers stimuleren. Er verdwijnen te veel voorzieningen in de kleine kernen, dat gaat ten koste van de leefbaarheid.

Vestiging supermarkten kan niet vrij zijn. Het moet passen in  een bestemmingsplan. Grote supermarkten vragen veel ruimte en dat is niet overal te realiseren.

 

 

7.    Parkeerbeleid

Het Bergse parkeerbeleid stoot winkelend publiek af.

 

ANTWOORD: GroenLinks wil een parkeerbeleid dat uitstoot van fijnstof terugdringt en zorgt voor een schoner en leefbare binnenstad. Meer parkeren buiten het centrum en milieuvriendelijk vervoer naar binnenstad. Ruim baan voor fietser en voetganger! Ook vrachtwagens weren uit centrum. Bevoorrading vanuit transferiums is duurzaam en goedkoper. 

 

 

8.    Sport

Sportverenigingen moeten in eigen onderhoudskosten voorzien.

 

ANTWOORD:De gemeente heeft steeds minder geld voor onderhoud sportvoorzieningen. Terugdringen van de  kosten kan door meer samenwerking met sportverenigingen en verenigingen onderling, fondsenwerving door verenigingen,  en duurzaam onderhoud dat veel langer mee gaat.

 

9.    Weekmarkt

Laat de weekmarkt gewoon op zijn traditionele plek aan de Gedempte Haven als er toch geen structurele plannen zijn in dat gebied.

 

ANTWOORD: Het is beter voor de weekmarkt, ondernemers en bezoekers  van de binnenstad als de weekmarkt in het centrum komt. Er is een prachtige locatie: de Grote Markt. 

 

10. Open Kaai

Gooi de gedempte Haven weer open en zorg dat de watersporter weer richting de binnenstad komt.

 

ANTWOORD: Dat zou prachtig zijn. Maar nu niet  mogelijk. Er is meer voor nodig dan alleen de Kaai open. Er moet een toegang naar de Kaai gerealiseerd worden. Dat alles kost tientallen miljoenen. Daar heeft de gemeente geen geld voor. Over tien of vijftien jaar maar eens opnieuw bekijken.

 

Extra vragen voor Stadsmag TV:

 

11. Beleid opstellen

Bij het opstellen van gemeentelijk beleid moet er verschil gemaakt worden tussen dorp en stad.

 

ANTWOORD: Bij het beleid is maatwerk belangrijk voor de stad en dorp, maar ook voor verschillende kernen en wijken. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken, locatie en omgeving. Zoals samenstelling  bevolking, natuur, ruimte en ligging.

In het ‘t Laag of op de Brabantse Wal moet er ander beleid gevoerd worden dan in de binnenstad. Wat GroenLinks betreft moet overal de leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan.

 

 

 

12. Bouwgronden

Braakliggende bouwgronden zijn een doorn in het oog. Geef bewoners (tijdelijk) de mogelijkheid om daar gebruik van te maken.

 

ANTWOORD: GroenLinks vindt dat braakliggende gronden zoveel mogelijk groen moeten worden door middel van tijdelijke aanplant van bomen, struiken, gras en andere vegetatie. Ook speelgelegenheid voor kinderen of volkstuintjes moeten mogelijk zijn. Als daar kleinschalige activiteiten in passen is dat prima. Initiatieven van bewoners om dat te realiseren en in stand te houden moet de gemeente ondersteunen.

Meer groen, ook al is dat tijdelijk, draagt bij aan leefbaarheid voor mens en dier. Het is ook goed voor onze gezondheid. Daarnaast zorgt het voor een grotere variatie van dieren.

Dus weg met regels die dat verhinderen! Voorlopig zal er voldoende bouwgrond braak blijven liggen. Het zou best kunnen dat alternatief gebruik  langer dan een paar jaar zal duren..

 

13. Ondernemersfonds

De gemeente moet zich niet bemoeien met de pot van het ondernemersfonds, maar zich richten op het tegengaan van leegstand.

 

ANTWOORD: Voor een deel is het geld in het ondernemersfonds gemeentelijke subsidie. Dus moet de gemeente zich zeker daar mee bemoeien. Leegstand komt door de crisis en ander koopgedrag van de klanten. Daar moeten ondernemers op in spelen.  Gemeente en ondernemers moeten samenwerken in beleid om Bergen op Zoom aantrekkelijker te maken voor de klanten.

Niet alleen moet het verblijven in de binnenstad aantrekkelijker worden door het schoonhouden en geen overlast van het verkeer. Maar de ondernemers moeten meer samen werken door klanten naar elkaar te verwijzen. Bijvoorbeeld door kortingsacties (koop je bij mij, krijg je ook korting bij mijn collega). Gebruik daar het geld van het ondernemersfonds voor. Elfen in de kersttijd zorgen echt niet voor meer klanten buiten de feestdagen.

Leegstand wordt ook veroorzaakt door te hoge huurprijzen. Nu is het fiscaal aantrekkelijk als een pand leeg staat. Dat moet afgeschaft worden. De gemeente moet  dat kenbaar maken bij parlement en kabinet.

 

14. .Gemeentelijke lasten

Elke burger is verantwoordelijk voor de betaling van zijn eigen burgerlijke lasten.

 

ANTWOORD: Dat is waar. Maar inwoners die deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, die dat niet kunnen betalen, moeten een beroep kunnen doen op het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente. GroenLinks vindt dat er een menswaardig minimabeleid moet zijn dat er zorgt dat iedereen mee kan doen aan onze samenleving zonder eigen verantwoording uit het oog te verliezen. Iedereen in onze gemeente telt mee. Is dat niet het geval, dan gaat dit ten koste van die persoon en zijn omgeving, maar ook van onze sociale structuur die belangrijk is voor onze samenleving. De gemeente moet mensen zo ondersteunen dat zij de mogelijkheid krijgen om volwaardig mee te doen. Alleen dan kan iemand verantwoordelijk zijn.

 

15. Onderwijs

Deze gemeente moet meer soorten middelbaar onderwijs aantrekken en zo jongeren en studenten naar de stad trekken. De nadruk moet liggen op techniek en bètawetenschappen.

 

ANTWOORD: Bètawetenschappen worden niet onderwezen in het middelbaar onderwijs, dat gebeurt op universiteiten. Maar dat terzijde. GroenLinks vindt dat er verschillende soorten MBO in onze gemeente moeten zijn die goed aansluiten op de behoefte van bijvoorbeeld het bedrijfsleven en gezondheidszorg. Dat is belangrijk. Dit draagt bij aan een goed klimaat voor bedrijven om zich hier te vestigen en voor mensen om hier te wonen.  Het geeft de leerlingen meer kansen om een baan te vinden. De gemeente moet daarbij samenwerken met onze buurtgemeenten Dat vergroot de kans om meer divers onderwijs hier naar toe te halen.

De vestiging van een volledige Hoge School is niet mogelijk, maar wel onderdelen van HBO. Hoe dichter specifiek onderwijs bij bedrijven die dat onderwijs nodig hebben, hoe groter de kans dat dit gerealiseerd wordt. Dit betekent een pro actief beleid van de gemeente om de te stimuleren.

 

16. Communicatie met de burger

Elke burger heeft recht op een antwoord op een gestelde vraag binnen een redelijk termijn.

 

ANTWOORD: Mee eens. Er is nog veel te verbeteren in de klant- en servicegerichtheid van de gemeente. Niet alleen bij vragen. Maar zeker ook bij meldingen van bijvoorbeeld overlast  door drugshandel of  zwerfvuil. Het is belangrijk dat daarop snel wordt gereageerd, maar dat ook snel duidelijk is welke actie er ondernomen gaat worden en met welk resultaat.

Ook suggesties van inwoners over beleid en uitvoering moet serieus worden opgepakt.  Wij zijn een voorstander van het weer invoeren van de wijktafels en verkeers- , ouderen- en WMO platform als advies organen. Door de communicatielijnen  kort te houden en dicht bij de inwoners is er snelle communicatie mogelijk en verbetering van wederzijds begrip.

 

17. Rol van de A4

De aansluiting met de A4 maakt Bergen op Zoom goed bereikbaar, maar ook gemakkelijk te vermijden. De A4 biedt economische kansen, maar ook overlast.

 

ANTWOORD: Bergen op Zoom is zeker beter bereikbaar door de aanleg van de A4. Al ging dit ten koste van nogal wat natuurgebied. Maar nu deze weg er eenmaal ligt vindt GroenLinks dat economische bedrijvigheid zo dicht mogelijk bij de A4 moet plaats vinden.  Door de routes zo kort mogelijk te houden wordt de bereikbaarheid nog meer vergroot. Wij willen dat er transferiums  bij de A4 worden aangelegd zodat vrachtwagen (die steeds groter worden) met bestemming centrum  of andere woongebieden daar niet meer naar toe rijden. De logistiek kan dan gebeuren door kleinschalig duurzaam vervoer (bijvoorbeeld kleine elektrische vrachtwagens of bestelbusjes). Dit gaat sneller en efficiënter. Is goedkoper en beter voor het milieu. Vrachtwagens zijn een belangrijk bron van fijnstof. Het is onlangs duidelijk geworden dat fijnstof nog dodelijker voor mens en dier is dan dat men eerst dacht. Dus zo veel mogelijk vrachtverkeer verbieden in woongebieden!

 

Door een aantrekkelijk, schoon en gezond Bergen op Zoom te zijn komen mensen eerder onze stad bezoeken. Sterker nog: ze komen nog regelmatig terug!