auvergnepolder
Auvergnepolder

Naar duurzame werkgelegenheid en een groene Auvergnepolder

Onlangs is er een manifest verschenen over de ontwikkeling van de Auvergnepolder. Ook dat manifest is ondertekend door de fractie, omdat het belangrijk is dat er een breed gedragen visie komt over het gebruik van de bedrijventerreinen en de toekomst van de Auvergnepolder.

Op 19 mei 2020 heeft de fractie van GroenLinks het Focusakkoord getekend, waarin de focus van de gemeente Bergen op Zoom beschreven staat voor de komende periode. Daarin staat onder andere dat er sprake zal zijn van economische structuurversterking Biobased Economy en Agrofood.

Onlangs is er een manifest verschenen over de ontwikkeling van de Auvergnepolder. Ook dat manifest is ondertekend door de fractie, omdat het belangrijk is dat er een breed gedragen visie komt over het gebruik van de bedrijventerreinen en de toekomst van de Auvergnepolder.

In het manifest staat dat er gestuurd zal worden op groene milieuvriendelijke werkgelegenheid in combinatie met verhoging van natuurwaarden. Geen logistieke dozen of industrie dus. Het wil voorsorteren op de Omgevingswet die stelt dat nieuwe ontwikkelingen in balans moeten zijn met natuurwaarden, duurzaamheid, gezondheid en economie. Met respect voor het N2000-gebied Princessenplaat en de ecologische verbindingszone ’t Lage Water. Het manifest vraagt aan het college om met een visie te komen over het gebruik van bedrijventerreinen.

Mocht de zuidelijke Auvergnepolder ontwikkeld worden, dan kan dat wat betreft GroenLinks alleen voor Bio Based en Agrofood. De ontwikkeling moet zo bijdragen aan een gezonde, moderne en duurzame arbeidsmarkt.

In het GroenLinks-programma voor de raadsperiode 2018-2022 staat over een groene en duurzame economie:

GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van lokale markten (…). Bedrijventerreinen worden lokaal en regionaal duurzaam ingericht en optimaal benut door ‘in te breiden’ (eerst bestaande capaciteit benutten voordat er uitgebreid wordt).

Wij willen veelzijdige werkgelegenheid door bedrijven aan te trekken die onze regio nodig heeft en daarbij milieuvriendelijk te werken daardoor wordt ook de werkgelegenheid in de gemeente versterkt. Wij streven daarbij naar differentiatie van duurzaamheid en houden rekening met het evenwicht tussen duurzame economie, natuur en leefbaarheid.

Wij zetten in op biobased, maintenance en kleinschalige bedrijvigheid.

Over de Auvergnepolder staat het volgende: ‘Handen af van de Auvergnepolder, dus geen industrie of bedrijventerrein. De polder moet groen blijven als buffer tussen de bedrijven, Halsteren en Lepelstraat.’

Met het ondertekenen van het manifest, realiseert de fractie zich dat er sprake is van een koerswijziging ten op zichte van een eerdere belofte over de Auvergnepolder.

De fractie ziet in het manifest kansen voor verdere verduurzaming van de werkgelegenheid door de focus op Bio Based en Agrofood. Dat alles met respect voor een gezonde balans in de polder. Bergen op Zoom heeft duurzame gedifferentieerde werkgelegenheid hard nodig, omdat een eenzijdig aanbod van werk op de lange termijn niet duurzaam is en grote risico’s in zich heeft. Zoals we hebben kunnen zien met het verdwijnen van Phillip Morris.

Wel moet in de te ontwikkelen gemeentelijke visie de bedrijventerreinen van de Ster van Lepelstraat (15 hectare) en de Schans 6 (10 hectare) betrokken worden, evenals het inbreiden en optimaliseren van de bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast moet er samenwerking gezocht worden met de regio om gezamenlijke inzet van bedrijventerreinen te realiseren.

Kortom, GroenLinks herziet haar visie op de ontwikkeling van de Auvergnepolder, omdat er nu een Omgevingswet is waarop geleund kan worden; het gaat om slechts een deel van de polder; de bedrijvigheid, mocht die er komen, is groen en lokaal.

Het manifest Auvergnepolder roept het college op om met een visie te komen. De fractie roept leden, sympathisanten en betrokken op om met hen in gesprek te gaan. Zodat zodra er werkelijk besluiten genomen gaan worden, de voorstellen van het college kritisch inhoudelijk tegen het licht gehouden kunnen worden.

Deze gesprekken zullen een onderdeel zijn van een langer traject dat uiteindelijk tot het nieuwe verkiezingsprogramma zal leiden en worden aangekondigd op de website en onze sociale kanalen.