Nader onderzoek naar 380KV -kabel

Doordat ons raadslid Corry Damen via de Tweedekamerfractie van GroenLinks aandacht heeft gevraagd voor het tracé van de 380KV hoogspanningsverbinding, heeft de minister nu toegezegd het ondergrondse tracé nader te onderzoeken.

De kamervragen van de GroenLinksfractie in de Tweede kamer, na een brief van raadslid Corry Damen, leidden tot voornemen van de minister om te onderzoeken of het deel van 380V-kabel dat langs de leidingstraat loopt ondergronds kan.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister:  
“Ten behoeve van een betere ruimtelijke inpassing op de Brabantse Wal heeft TenneT met LSNed (de wettelijke beheerder van de buisleidingenstraat) en de leidingexpolitanten onderzocht of de 380 kV kabel (ondergrondse aanleg) in uitwerkingsgebied 2 Brabantse Wal in de buisleidingenstraat aangelegd kan worden. Dit blijkt te kunnen. Als de verkabeling in de buisleidingenstraat zou worden doorgetrokken in uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom, dan ontstaat mogelijk een alternatief zonder dat grootschalige bomenkap nodig zou zijn. De samenwerkende overheden wijzen hier terecht op”.

Verder schrijft de minister: “Ik ben voornemens, in overeenstemming met het advies van de samenwerkende overheden, aan TenneT te vragen om samen met de belanghebbenden een verlengd kabeltracé in de buisleidingenstraat aansluitend op de Brabantse Wal nader te onderzoeken”.